Điều tra cây thuốc

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Nhận dịch vụ điều tra tri thức bản địa sử dụng cây cỏ làm thuốc của các cộng đồng dân cư, điều tra tình hình sử dụng cây thuốc, phân bố, trữ lượng,...

Nhận dịch vụ điều tra tri thức bản địa sử dụng cây cỏ làm thuốc của các cộng đồng dân cư, điều tra tình hình sử dụng cây thuốc, phân bố, trữ lượng,...

Sản phẩm liên quan